majoroslanguagesolutions
|  fordÍtÁs  |  tolmÁcsolÁs  |  nyelvoktatÁs  |
 
Google www.malsol.com
kezdŐlap szolgÁltatÁsaink ÁrajÁnlat referenciÁink Partnereink kapcsolat
 
ÁltalÁnos szerzŐdÉsi feltÉtelek
 

Jelen Általános Szerződési Feltételek előírásai vonatkoznak a Majoros Language Solutions Bt. (a továbbiakban: Fordítóiroda) és a Megrendelő (Együttesen Felek) között létrejött valamennyi szerződéses jogviszonyra. A Megrendelő a Megrendelőlap aláírásával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket.

Szolgáltatások terjedelme
A Fordítóiroda fordítói és tolmácsszolgáltatást nyújt ügyfeleinek. A fordításokat a Fordítóiroda által közvetített, képzett, független fordítók végzik, akik minőségi szűrést követően végezhetnek fordítást a Fordítóiroda ügyfelei részére.

Írásbeli fordításnak minősül minden olyan szolgáltatás, amelynek eredménye az elektronikus, vagy papír adathordozón rögzített forrásnyelvi szöveg elektronikus vagy papír adathordozóra készített célnyelvi fordítása.
Szóbeli fordításnak – tolmácsolásnak - minősül minden olyan szolgáltatás, melynek eredménye a szóban elhangzott forrásnyelvi szöveg közvetlenül, vagy elektronikus úton közvetített szóbeli fordítása a célnyelvre.
Lektorálásnak minősül a Fordítóiroda vagy más fordítóiroda által készített fordítás nyelvhelyesség és stílus alapján történő ellenőrzése a forrás- és a célszöveg egybevetésével, az élő nyelv követelményeinek megfelelően, továbbá a fordításban alkalmazott szakkifejezések ellenőrzése a szakma kifejezésrendszere alapján.

A Fordítóiroda kikötheti, hogy a Megrendelő a megrendelésében közölje a fordítás célját. Ezek a következők lehetnek: kizárólag tájékozódásra; nyilvánosságra hozatalra, más célú kiadásra vagy reklámcélra; jogi vonatkozású felhasználásra, pl. szabadalmi és/vagy más eljáráshoz; egyéb olyan célra, amelyre a szöveg fordításával foglalkozó fordítónak figyelemmel kell lennie.
Ha a fordítás célját a megrendelésben nem ismertetik a Fordítóirodával, a Fordítóiroda a fordítást a legjobb tudása szerint úgy készíti el, mintha a Megrendelő kizárólag tájékozódásra rendelte volna meg a fordítást.

Eltérő előzetes megállapodás hiányában az elkészült fordítást a Fordítóiroda elektronikus formában (fájlban) és úton (e-mailben) juttatja el a Megrendelőhöz.
Külön kérésre egy nyomtatott példány térítésmentesen készíthető.

Teljesítés
Egyéb megállapodás hiányában az elkészült fordítás leszállításának időpontja a megrendelésben vállalt határnapon 17:00 óra.
A teljesítési határidő betartásának feltétele, hogy a megrendeléssel összhangban a fordításhoz szükséges összes dokumentum beérkezzen a Fordítóirodához. Amennyiben ezen feltételek nem teljesülnek időben, a teljesítési határidő arányosan meghosszabbodik.

Kifizetés
A Fordítóiroda közvetlenül a megrendelés teljesítése után kiszámlázza a díjazást a Megrendelő felé. A Megrendelő a számlát postai úton kapja kézhez. A számlaösszeg - amennyiben egyéb megállapodás nem áll fenn - azonnal és levonás nélkül esedékes.
A fizetési határidő – tekintet nélkül a fordítás átvételének napjára – a számla keltétől számított 8 banki nap.
A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Fordítóiroda a Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult (Ptk. 301.§).
A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Fordítóiroda fenntartja a jogot arra, hogy a Megrendelő által már megrendelt, de még nem teljesített egyéb fordítási vagy tolmácsolási megbízásokat a pénzügyi teljesítésig felfüggessze.

A megrendelés visszavonása
Amennyiben a Megrendelő egy megrendelést visszavon, anélkül, hogy törvény, vagy szerződés alapján ehhez jogosultsága volna, a már elkészült munkákat a Fordítóiroda a Megrendelőnek elküldi és kiszámlázza. Ilyen esetben az esetlegesen felmerülő további károk érvényesítésének jogát is fenntartja a Fordítóiroda. Tolmácsolás esetén a Megrendelő legkésőbb a teljesítés megkezdése előtt 5 munkanappal vonhatja vissza a megrendelést fizetési kötelezettség nélkül. A megrendelés 5 napon belüli lemondása esetén Megrendelő köteles kifizetni a szolgáltatás várható díjának 50 %-át. A tolmácsolás kitűzött időpontját megelőző 24 órán belüli lemondás esetén a Megrendelő a rendelés nettó értékének 100%-át köteles kifizetni.

Szavatosság
A Fordítóirodának a fordítást elvárható minőségben, a fordítás céljára alkalmas módon kell elkészítenie.
A Megrendelő a fordítás minőségével kapcsolatos bármely kifogást a lefordított szöveg átvételétől számított 8 naptári napon belül érvényesíthet a Fordítóirodával szemben.
Az esetleges fordítási hiányosságokat, hibákat, illetőleg a hiba jellegét a Megrendelő köteles a megfelelő bizonyítékokkal alátámasztva, pontosan megjelölni és a Fordítóiroda részére írásban eljuttatni. A Fordítóiroda a hiba kijavítására a Megrendelővel egyeztetett határidőn belül köteles. Amennyiben a Felek e határidő tekintetében nem tudnak megállapodni vagy a hiányosságok megszüntetésére a Megrendelő harmadik személyt kér fel, úgy a Fordítóiroda mentesül kijavítási kötelezettsége alól. Amennyiben a Fordítóiroda a megállapodott határidőn belül a hibát kijavítja, a Megrendelő a Fordítóiroda számláját teljes összegben tartozik megfizetni.

Ha a Fordítóiroda a hibákat az egyeztetett határidőn belül nem javítja ki, a Megrendelő elállhat a szerződéstől, mely esetben az elkészült fordítást, ill. annak másolatát nem használhatja fel. Jelentéktelen hiba esetén (azaz ha az elkészült szövegben nem észlelhető értelemzavaró fordítási hiányosság) az elállás joga a Megrendelőt nem illeti meg.

Stilisztikai javítások (módosítások), illetve sajátos szakkifejezések (különösen ágazati, vagy a Megrendelő által létrehozott vagy egyéb belső szakkifejezések) nem megfelelő fordítása nem tekinthető fordítási hibának, kivéve, ha a Megrendelő a speciális terminológia fordítását a megrendeléssel egyidejűleg a Fordítóiroda rendelkezésére bocsátotta.

A szakmai lektorálás nélkül megrendelt dokumentumokban elforduló sajátos, nem közismert terminológia fordításának szakszerűségéért a Fordítóiroda nem vállal felelősséget.
Fordítás esetében nehezen olvasható (kézírásos vagy elmosódott) vagy olvashatatlan, illetve értelmetlen vagy értelmezhetetlen – hibákat, kihagyásokat, kétértelműségeket tartalmazó – szöveg fordítására a Fordítóiroda nem vállal szavatosságot.

Amennyiben az ügyfél 8 napon belül nem emel kifogást - ahol a határidő annak a napnak az elteltével kezdődik, amelyiken a fordítás bizonyíthatóan el lett küldve a Megrendelőnenk -, a fordítás elfogadottnak tekintendő. Ebben az esetben a Megrendelő lemond valamennyi követeléséről, amelyek a fordítás esetleges hiányosságai miatt megilletnék.

Ha a Megrendelő a fordítást sürgősséggel rendeli, az adott esetben nem teszi lehetővé a Fordítóiroda szokásos gyakorlatának megfelelő magas színvonalú ellenőrzési tevékenységet. Ebben az esetben a Fordítóiroda ezt előzetesen közli, és a továbbiakban semmiféle felelősséget nem vállal a fordításban esetlegesen előforduló fordítási hiányosságokért, jóllehet a fordítást ebben az esetben is a lehetséges legnagyobb gondossággal és figyelemmel kezeli.

A Megrendelő a fordítás nem megfelelő minősége miatt kártérítési igénnyel csak abban az esetben élhet a Fordítóirodával szemben, amennyiben az előzőekben részletezett kijavítást igénybe vette, de az nem vezetett eredményre.

Minden szavatossági, jótállási és kártérítési igény a megbízás díjazásának értékére korlátozódik. Amennyiben a megbízás a Fordítóiroda általi elfogadása után kiderül, hogy a megbízás nyomós okból (pl. a fordító betegsége vagy technikai, hálózati problémák) a megegyezett határidőn belül nem teljesíthető, a Fordítóiroda azonnal értesíti erről az ügyfelet.

Amennyiben a fordítási szolgáltatás teljesítése előre nem látható események (pl. közlekedési zavarok, sztrájk, áramkimaradás, stb.) miatt nem lehetséges, úgy ezalatt az idő alatt mindenfajta határidő szünetel. A határidő csak akkortól folytatódik, amikor a gátló körülmény megszűnt.

Az ügyfélnek csupán a Fordítóirodával van jogi kapcsolata, a fordítóval vagy tolmáccsal nincs. Az ügyfél és fordító közötti közvetlen kapcsolat csak a Fordítóiroda beleegyezésével lehetséges

Díjazás
A fordítási szolgáltatások árait a Fordítóiroda az adott munkára szabott pontos árajánlata határozza meg.

Amennyiben Megrendelő a fordítandó szöveget Word-formátumban, illetve egyéb szerkeszthető formátumban juttatja el a Fordítóiroda részére, úgy a fordítási díj meghatározásánál a forrásszöveg szóközökkel számított karakterszáma az irányadó. Amennyiben nem állapítható meg a fordítandó szöveg leütéseinek száma (pl.: hanganyag vagy nem elektronikus formátumú anyag fordítása), úgy a Felek a célnyelvi szöveg leütéseinek száma szerinti elszámolásban állapodnak meg. Az írásbeli árajánlat ebben az esetben csak tájékoztató jellegű, a pontos díj meghatározása csak az elkészült fordítás alapján lehetséges. [A karakterek számát a Word-dokumentumok "Eszközök/Szavak száma/Karakterek száma (szóközökkel)" menüpontja mutatja meg.]
Nagyobb fordítási munkák esetén a Fordítóiroda eltérhet a fenti díjszabás alkalmazásától és egyedi árat adhat.
A tolmácsolások mennyiségi elszámolásánál az alapegység a megrendelés teljesítésére fordított idő, beleértve többek között a vidékre vagy külföldre irányuló megbízásoknál a helyszínre és vissza utazásra, a szünetekre és az étkezésre fordított időt is. Megrendelőt terhelik a tolmács utazási és szállásköltségei.
A lektorálási munkák díjazása a Fordítóiroda mindenkor érvényes díjszabása szerint kerül meghatározásra, az elszámolás alapját a forrásszöveg karakterszáma képezi.

Az árajánlat csak írásos formában és a vállalási ár tekintetében az árajánlat kiadásától számított 30 napos időtartamra érvényes.

Az elkészült fordítással kapcsolatos esetleges kifogás a Megrendelőt nem jogosítja fel a fizetés visszatartására.

Amennyiben a továbbítás nem elektronikus úton történik, úgy az elvégzett munka továbbításának (futár, posta stb.) költségeit a Megrendelő viseli.

Amennyiben a Megrendelő a korábbi megrendelései alapján kiszámlázott vállalkozói díjakat nem fizette meg maradéktalanul, úgy a Fordítóiroda jogosult a további megrendeléseket a fordítói díj teljes megfizetéséig visszautasítani

Titoktartás
A Fordítóiroda kötelezettséget vállal arra, hogy a fordítási vagy tolmácsolási megbízások teljesítése során tudomására jutott bizalmas – ideértve többek között a Megrendelő működésével, tevékenységével, pénzügyi-gazdasági helyzetével, terveivel kapcsolatos – információkat a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem szolgáltatja ki, nem teszi más számára hozzáférhetővé, nem hozza nyilvánosságra, illetve nem használja fel más számára végzett tevékenysége során.
Amennyiben a Fordítóiroda a megbízások teljesítését alvállalkozók bevonásával végzi, feléjük titoktartási kötelezettséget érvényesít.

A Megrendelő együttműködési és tájékoztatási kötelezettsége
A Megrendelő köteles a megrendelés aláírásával egyidejűleg tájékoztatni a Fordítóirodát a fordítással kapcsolatos speciális kivitelezési formáról (adathordozók használata, példányszám, a fordítás külső formája stb.), amelyet a Megrendelőlapon kell írásban rögzíteni. A fordítás elkészítéséhez szükséges információkat és dokumentumokat a Megrendelő köteles külön felszólítás nélkül a megrendelés aláírásával egyidejűleg a Fordítóiroda rendelkezésére bocsátani (a Megrendelő által használt szaknyelvi kifejezések szójegyzéke, ábrák, rajzok, táblázatok ill. rövidítések, stb.) Amennyiben a Megrendelő meghatározott szaknyelvi terminológia használatát kívánja a Fordítóirodától, akkor ezt tudatnia kell a Fordítóirodával az ehhez szükséges segédanyagok átadásakor. Ugyanez vonatkozik nyelvi változatok használatával kapcsolatos igények esetén is. A forrásnyelvi szöveg szakmai és nyelvi helyessége kizárólag a Megrendelő felelőssége. A fenti rendelkezések be nem tartásából eredő károk kizárólag a Megrendelőt terhelik.
Speciális szaktudást igénylő szakszövegek esetén Megrendelő egy szakmai kapcsolattartó személyt jelöl meg, akivel a Fordítóiroda terminológiai egyeztetést folytathat.

Egyéb rendelkezések
A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Fordítóiroda a Megrendelő részére elvégzett munkára tekintettel a Megrendelőre referenciaként hivatkozzon.

A Megrendelő a Fordítóiroda alkalmazottait, a teljesítéshez igénybe vett szerződéses partnereit a Megrendelő megkerülésével nem kérheti fel fordítási, illetve ahhoz kapcsolódó kiegészítő, közvetítő tevékenységek végzésére. E személyeket a Megrendelő kizárólag a jelen ÁSZF-ben szabályozott megrendelés szerint veheti igénybe munkavégzésre. Amennyiben a Megrendelő e kötelezettségét megszegi, a Fordítóiroda irányában teljes kártérítési felelősség terheli, amelynek körében köteles megfizetni a Fordítóiroda részére azt az összeget, amelyet a Megrendelő a Fordítóiroda részére a Fordítóirodától történő megrendelés esetén lett volna köteles megfizetni.

A Felek a közöttük létrejött vállalkozási jogviszonyból eredő esetleges vitás kérdéseiket elsődlegesen békés úton rendezik. Az egyeztetés sikertelensége esetére a Felek - a pertárgy értékétől függően - a Fordítóiroda székhelye szerinti helyi ill. megyei bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

A Fordítóiroda fenntartja jelen dokumentum változtatásának jogát. A közzététel a Fordítóiroda internetes honlapján történő megjelentetést jelent.
 
Magyar English
GY.I.K.  |  OldaltÉrkÉp   |   impresszum   |  karrier  |  Ászf
mobil: +36 30 2869550 / +36 30 4788033
e-mail: mls@malsol.com
Created by ZR-Stat